Information om De Berejstes Klub


De Berejstes Klub (DBK) er uafhængig af politiske og religiøse interesser og har til formål at udbrede og stimulere rejselyst og -viden blandt foreningens medlemmer, ligesom vi gerne medvirker til at udbrede information om rejseliv og fremmede lande og kulturer. Klubben blev stiftet i 1996 og er åben for alle, der kan opfylde vore optagelsesbetingelser.

Der kan ikke gives enkle, objektive regler for hvornår man vitterlig er berejst. Nogen foretrækker at ræse gennem en masse lande på kort tid, mens andre hellere vil bruge måneder på at fordybe sig i de lokale forhold, og atter andre vælger at bosætte sig i det store udland. Nogen vælger det komfortable og sikre, mens andre finder større udfordringer i at rakke verden rundt på femte klasse. Klubben har derfor valgt at lave et dobbelt optagelsessystem bestående af to forskellige, men alligevel stærkt beslægtede kvoter:
A) Man skal enten have
1. besøgt mindst lige så mange lande, som man er år gammel, dog mindst 30
2. besøgt mindst to nye lande inden for de sidste to år
3. besøgt mindst fire kontinenter
4. krydset ækvator.

eller

B)
Man skal have rejst/opholdt sig i længere tid i (specielt) tredjeverdens-lande og gennem egne erfaringer have skabt sig et bredt og dybtgående kendskab til fremmede lande og kulturer.

- - - - - - - - - - - - -

Den ene (vores oprindelige kravsæt) kræver, at man har besøgt en hel masse lande, mindst lige så mange som man er år gammel - plus et par småting til. Til gengæld er der ikke nogen specifikke krav til, hvordan man har rejst, eller hvad man har oplevet. Den slags er helt op til dig selv. Det er sådan set ikke finere at tomle sig vej på tværs af Tibet, end det er at besøge Italien på charterferie.

Ved optagelse ad den anden kvote ('eventyrer-kvoten') stilles der ikke helt så voldsomme krav til antallet af lande og andre faktuelle data, men til gengæld kræves der, at man skal have rejst, oplevet og udrettet noget ganske specielt. Dette svarer egentlig til universiteternes "kvote 2" for optag af studerende på andet end et højt gymnasiegennemsnit.

Det dobbelte optagelsessystem giver plads til både hastigt rejsende forretningsfolk med hang til storbyer og luksus og til mindre velbeslåede rygsæksrejsende, der vælger at leve på landet i telt og måske bruger længere tid hvert sted. At systemet virker i praksis, ses af, at DBK tiltrækker alle mulige slags rejsende, og at netop variationen i sig selv er et aktiv.

Detaljerne for begge kravsæt er at finde i klubbens vedtægter. Netop pga. adgangskravene er DBK ikke en klub, som alle og enhver kan melde sig ind i, men et forum for ualmindeligt rejsegale mennesker

Registrering af lande og steder

Klubben vedligeholder en løbende registrering af medlemmernes 'bedrifter'. Der føres således status over hvert enkelt medlems 'erobrede' lande, territorier og kontinenter, ligesom der også holdes regnskab med de nordligste, sydligste og højest beliggende punkter på jordkloden som folk har besøgt. Disse oplysninger indhentes via medlemmernes registrering af landebesøg på hjemmesiden, eller via de postkort som medlemmerne sender hjem fra hele kloden.

Det forventes i øvrigt af medlemmerne, at de også efter optagelsen fortsætter deres aktive rejseliv. Medlemskabet ophører således, hvis man ikke til stadighed besøger to nye lande inden for hver to års periode. Dog kan man forblive medlem ved at rejse mindst 8 uger i de to år, heraf mindst 4 uger udenfor Europa. De øvrige registreringer har ingen konsekvenser for medlemskabet.

Lande

Hvornår man egentlig har været i et land, er naturligvis et spørgsmål til evig diskussion. Her har vi valgt at kræve, at man har været i landet i 24 sammenhængende timer (det accepteres dog at nogle af disse tilbringes ombord i en båd), ligesom at vi har defineret at transitophold i lufthavne uanset længde ikke tæller. Om dette er det optimale kan altid diskuteres, men det er altså, hvad vi har valgt. Og den samme regel gælder for territorier og kontinenter.

Hvornår et land i virkeligheden er et land, er også et noget åbent spørgsmål, men i DBK har vi valgt at definere, at et land skal være medlem af FN (landeantallet kan til stadighed ses på hjemmesiden) med tilføjelserne: Kosovo, Taiwan og Vatikanet. Østtimor, Montenegro og Kosovo er de seneste tilføjelser til listen. På grund af manglende international anerkendelse regner vi ikke f.eks. Nordcypern for et land.

Tidligere fik man godskrevet 'gamle' lande såsom Sovjetunionen og DDR, men dette er nu ændret så medlemmernes landelister udelukkende bestemmes ud fra det aktuelle verdenskort - dvs. man vil få registreret et land som Kroatien eller Kazakhastan, selv om éns besøg i de respektive landområder fandt sted, inden de pågældende lande fik deres selvstændighed.

I disse for vor klode så turbulente tider er listen over lande ikke endelig, men undergår konstant forandringer. DDR var som bekendt en gang et selvstændigt land, mens hverken Bosnien eller Tadjikistan eksisterede for 20 år siden. I skrivende stund er der knap 200 forskellige lande at tage af, og så mange lande er der endnu ingen danskere der har haft fornøjelsen af at besøge. Der er dog en del medlemmer, som har været i over 100 lande. Deres belønning er at de ikke længere afkræves nye lande etc, - men det har nu ikke fået dem til at holde op med at rejse til nye lande.

Territorier, byer, øer og kontinenter

Hvad er så et territorium? Territorier er besiddelser udenfor hovedlandet som f.eks. "gamle kolonier", og gode eksempler på territorier er de engelske og franske besiddelser i Caribien, Atlanten og Stillehavet (f.eks. Martinique, Falklandsøerne og Fransk Polynesien), ligesom at Grønland og Færøerne regnes som danske territorier. Antarktis regnes for territorium (ud over at være et kontinent), men ikke som et land.

Kontinenterne er nemme at tælle, for der er nemlig kun syv: Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Oceanien (Australien, New Zealand & omegn) samt Antarktis, og risikoen for ændringer er mikroskopisk. Hos os regnes Europa fra Island til Ural og Kaukasus. Cypern, Lilleasien (dvs. Tyrkiet minus Istanbul) samt de Sydkaukasiske lande regnes til Asien, og det gør hele øen New Guinea også. De Kanariske øer samt Madeira regnes til Afrika, og Nordamerika omfatter efter vores definition også Mellemamerika og de caribiske øer. Konkrete tvivlstilfælde vedrørende afgrænsning afgøres i øvrigt af bestyrelsen.

Aktiviteter

Alle aktiviteter er frivillige, og det er principielt muligt (men ikke særligt inspirerende) at være medlem af DBK i årevis uden at deltage i noget som helst. Det kan dog ikke anbefales, og ens udbytte af medlemsskabet stiger i takt med deltagelse i aktiviteterne.

Medlemsmøder

Hovedaktiviteten i DBK er medlemsmøderne. Der afholdes et møde pr. måned i Københavnsområdet, og et møde pr. måned vest for Storebælt. Flertallet af disse sammenkomster afholdes som private aftenmøder hos et af medlemmerne, og sædvanligvis er der et fremmøde på mellem 10 og 15 medlemmer pr. gang. Af og til afholdes der møder på Café Globen, hvor der deltager 30-35 medlemmer. Endvidere afholdes der fra tid til anden weekendarrangementer og uformelle møder.

'Dagsordenen' for hver mødeaften kan variere, men typisk vil den starte med en "tour de table", hvor hver enkelt medlem (meget kortfattet) fortæller om, hvad der er sket på rejsefronten siden sidst samt de nærmeste fremtidsudsigter. Nye medlemmer eller folk, der for ganske nylig har været et særligt interessant sted, får her udvidet taletid til at præsentere deres vilde oplevelser.

Uden mad og drikke duer heltene ikke, og det gælder også vore rejseglade medlemmer, så hvert eneste møde byder på både fast og flydende føde, og ingen går hverken sultne eller tørstige fra mødet. Af samme årsag koster det som udgangspunkt 50-70 kr at deltage i de regulære møder (tillæg fredag eller lørdag eller ved overnatning), penge der ubeskåret går til at dække udgifterne til forplejning. Drikkevarer tager man selv med.

Aftenernes programsatte hovedpunkt er som regel et eller to rejseforedrag, hvor medlemmerne underholder hinanden med aktuelle rejsefortællinger fra den vide verden. Det kan f.eks. være bestigningen af Kilimanjaro eller Mount Kenya, en pilgrimstur til den hellige flod Ganges' Kilder, et besøg på Darwins øer Galapagos, en cykeltur på tværs af Sahara, overvintring i Sibirien ved -55 C eller andre spændende oplevelser fra eksotiske hjørner af vor klode.

Resten af aftenen går som regel med social snak, og hvis ikke man vidste det i forvejen, er det aldeles imponerende, hvad der kan udveksles af rejseerfaringer medlemmerne imellem. Det er næsten umuligt ikke at få voldsom udlængsel af medlemskollegernes fortællinger fra alle de 999 små afkroge af verden, hvor man selv endnu ikke har været, og som man dårligt nok anede eksisterede. Var der noget, man glemte at spørge om, kan man gå ind på hjemmesiden og finde rette vedkommende.

Uformelle møder

Udover de månedlige møder afholdes der også uformelle møder. Ved disse møder er der mulighed for at købe drikkevarer, men der serveres ikke noget større måltid. Der er derfor gratis adgang for medlemmerne, og det er normalt ikke nødvendigt at tilmelde sig i forvejen. At mødet er uformelt betyder dog ikke at der ikke sker noget: vi har således på ét af disse møder haft besøg af en professionel fotograf, der øste ud af sin viden om kunsten at tage gode billeder, mens der på andre møder kan der være fastlagt et tema, som flere af klubbens medlemmer bidrager til at belyse.

Bestyrelsesmøder og generalforsamling

Ca. hver anden måned afholdes der et bestyrelsesmøde. Her afgøres de små og store spørgsmål, der ikke bliver ordnet ved den årlige generalforsamling, og møderne er åbne for alle, der har interesse i at deltage i arbejdet. Dog har kun bestyrelsesmedlemmerne stemmeret.

Hvert år i november (med enkelte undtagelser) afholdes der generalforsamling, hvortil alle klubbens medlemmer har gratis adgang. Dog har kun medlemmer der er fyldt 15 år (og har betalt kontingent) stemme- og valgret. De nærmere regler kan ses i klubbens vedtægter.

Informationskilder

Ca. en gang i kvartalet modtager medlemmerne medlemsbladet "Globen" fra klubben med rejseberetninger fra nutid og fortid såvel som praktiske oplysninger. Det startede småt, men har efterhånden udviklet sig til en gedigen publikation på op mod 60 sider, formentlig et af Danmarks indholdsrigeste klubblade.

Og så har DBK siden 1998 haft en hjemmeside (men det ved du jo tydeligvis allerede!). Vi regner med at der fortsat vil ske en masse på denne front, så hold øje med hvad der sker på den.

Med så mange års rejseballast som klubben har samlet, må der nødvendigvis komme en masse smukke billeder og en masse viden ud af det, og klubben fungerer derfor også som kontaktsted for folk, der kan levere et smukt foredrag eller har brug for et sådant, f.eks. til skoler eller foreninger. Dertil er klubben trods dens korte historie ved at få status som autoritet indenfor emnet rejseliv. Adskillige medlemmer har således figureret i medierne, enten med artikler eller som eksperter indenfor forskellige områder, hvor de har øst ud af deres rejseviden.

Kontingent

Kontingentet for DBK er i skrivende stund 400 kroner om året (forfaldsdato 31/12), hvilket giver adgang til alle klubbens aktiviteter. NB: fast pris for familiemedlem nr. 2 og følgende er 100 kr. Ved nyindmeldelse betales indmeldelsesgebyr 100 kr., bl.a. til dækning af det medlemsblad, som nye medlemmer traditionelt modtager ved indmeldelsen. Hvis et medlem ikke betaler kontingent inden 31. december, eller betaler efter første venlige henstilling, koster det 100 kroners genindmeldelsesgebyr. Venner (som får Globen og andre fordele for 400 kr. pr. år), betaler ikke indmeldelsesgebyr ved overgang til regulær medlemsstatus.

Foreningens officielle adresse er:

De Berejstes Klub
c/o Café Globen
Turesensgade 2B
DK-1368 København K
Danmark